DOBROMYSL

EN | CZ | PL | RU
STRONA GŁÓWNA τ Filmy τ Jury τ Program τ Akcje τ Dla uczestników τ O Festiwalu

Propagujemy


Patronat


Partnerzy Festiwalu


Festival Trailer

Otevøi oèi!
04

Festiwal propaguje recyklacjê gazet, kartonów, plastików, puszek, szk³a itd.

22.April Earth Day
Photo is from Earth Day 2002 from
Czech Republic town Napajedla


       Apelujemy do wszystkich przyje¿d¿aj¹cych studentów ze œrodkowej i wschodniej Europy, ró¿nych profesji i uniwersytetów, do miejskiego obywatelstwa, aby co najoszczêdniej siê zachowywa³o w odpadowym gospodarstwie, maj¹c na myœli niedostatki, które na pewnych miejscach s¹ ze sob¹ po³¹czone.
       Prosimy, abyœcie umieli przewidzieæ konsekwencje przepe³nienia odpadami i na tyle na ile mo¿ecie oszczêdzali co siê da i kupowali ekologicznie.
       Dobrze wiemy jak czasem jest ciê¿ko, wszak o podstawowych ludzkich d¹¿eniach iœæ stale do przodu, dzia³aæ, nie mia³oby siê zapominaæ tymbardziej przy myśli jaką jest klimatyczna zmiana ZIEMI.

                                                Powodzenia

Festiwalowy ZespółRecycling in Angus

web_recycle_angus
Green bin and box


  Angus logo

  video recycle angus
   cans

   video cans + steel


   paper

   video recycle paper


   Angus logo

   video recycle green waste